Spiritualism och de sju grundprinciperna


Spiritualism består av tre olika delar och är en blandning av religion,filosofi och vetenskap.
Inom spiritualismen erkänner man att det finns en urkraft, ett ursprung som vi kan kalla Gud och spiritualismen förkroppsligar de viktigaste idéerna i alla religioner, att det finns ett liv efter döden, odödlighet och att det finns en Gud. En skillnad mellan Spiritualism och andra religioner är accepterandet av förmågan, genom mediumskap, att erbjuda bevis för andekommunikation till en mottagare och därmed visa att människor överlever den fysiska döden.

Det är en filosofi i och med de 7 principerna som fungerar som en vägledning i det dagliga livet. Etik, moral och att det ger människan en ständig möjlighet att  utvecklas och växa i förståelse och tolkning.

Det finns något som vi kallar naturlag, orsak och verkan/ effekt. Naturlagar gäller för allt, inklusive de icke-fysiska  av oss själva. Vårt sinne, tankar och känslor kan få oss att agera och reagera i ord eller handlingar och kan, till exempel ha en effekt på andra. Det kan ses som "en orsak resultat i en "effekt"och att effekten kan vara orsaken till en annan förekomst och en annan effekt, och så vidare. Detta hjälper oss att inse att naturlagarna styr allt som händer och att andekommunikation är inte beroende av religion eller filosofi. Medialitet är en vetenskap med kontroller (naturlagar) som avgör hur informationen överförs och processen är repeterbara, ger belägg för överlevnad personens intelligens bortom det fysiska.

De sju grund principerna som mediet Emma Hardinge Britten fick från Andevärlden genom Robert Owen

Guds faderskap
Kärnan i tron om Spiritualismens  är att acceptera den gudomliga energin.
Kraften, oavsett vilket namn vi ger den, har skapat allt som finns och upprätthåller allt sitt skapande. Guds ande existerar i och omkring allt. Den finns i oss alla, vi är alla guds barn och del av samma familj. Vi accepterar Gud som vår fader.

Människans syskonskap
Vi är alla del av den universella skapande kraften. Genom att acceptera syskonskapet kan vi gå på den andliga vägen tillsammans och befrämja kärleken, toleransen och förståelsen mellan människor. Gud älskar var och en av oss precis som vi är med alla våra tillkortakommanden. Varför skall inte vi då också kunna acceptera våra medmänniskor precis som dom är.

Gemenskapen med andevärlden och änglarna
Kommunikation med den gudomliga energin är en naturlig och grundläggande del av existensen. Kommunikationen mellan Anden själv och dess skapelser är en inbyggd förmåga. Spiritualister använder denna förmåga för direkt kommunikation, eller via medium, mellan den andliga världen och oss. Det är inget övernaturligt utan en helt normal aktivitet. Det huvudsakliga syftet med kommunikationen med andevärlden är att tillhandahålla den bevisning som stödjer vår filosofi. Änglarna ger oss en högre visdom för att upplysa individen, samhället och världen som vi lever i. Detta involverar dom som är engagerade i omsorg och hjälp till mänskligheten genom att ge inspiration, vägledning och healing.

Den fortsatta existensen av den mänskliga själen
Anden är en del av den skapande kraften och därmed oförstörbar. Energi kan inte förstöras utan kan bara ändra form. Efter döden lämnas den fysiska kroppen men själen fortsätter att existera i en annan dimmension som vi kallar andevärlden. Den individuella personligheten fortsätter att existera efter det sk döden.

Personligt ansvar
Genom sin visdom har Gud givit oss en enorm potential. Vi kan använda den potentialen för att förbättra våra egna liv och även andras liv. Vi har en inbyggd förmåga att ta de beslut genom våra liv som vi ser att vi behöver. Vad var och en utav oss gör av våra egna liv är helt och hållet vårt personliga ansvar. Ingen kan byta ut eller sätta sig över den rättigheten. Ingen annan person eller påverkan kan ställa till rätta det vi har gjort fel.

Kompensation och vedergällning av allt gott och ont som gjorts på jorden
Denna principen handlar om naturens egen lag om orsak och verkan. Denna naturlag fungerar här och nu, på jorden och även i andevärlden. Medan vi går genom livet gör vi våra val. Resultaten av dessa val påverkar våra själars växande. När vi lämnar jordelivet blir det ingen gudomlig dom. Vi får möjlighet att se på våra liv och omvärdera och ta ställning till våra val och bestämma vad vi borde ha gjort annorlunda.

Evig utveckling öppen för varje mänsklig själ
Evigheten börjar inte i och med döden. Utvecklingen är öppen för alla här och nu
i varje handling i syfte att förändra, att utveckla själens växande, skapar vi i denna utveckling en positiv reaktion. Det vill alltid finnas möjligheter att utvecklas och gå framåt. Ingen kan någonsin förlora möjligheten att helt omslutas av Guds kärlek.
The   sunflower is used as an emblem of the philosophy of Spiritualism. The sunflower is likened to the life that surrounds a person. The figures that surround a sunflower are coincide with what surrounds a person. Sunflowers have seven branches that stand for the seven days in a week and twelve leaves for the twelve months in a year. Each of the branches also usually gives life to three sunflowers, which are believed to stand for the Holy Trinity. And each of the sunflowers has 52 yellow petals, which stands for the 52 weeks in a year. And at the center of each flower, there are 365 seeds, just as there are 365 days in a year.The sunflower’s very nature also reflects something that Spiritualist believers should do, which is to turn to the light. Every sunflower faces towards the east when the sun rises, which symbolizes how people should turn to the light of God. The flower sends across the message that God can meet our very needs, just as the sunflowers survive by looking towards the east, if we just face His light.