Här kommer jag dela med mig av olika artiklar och en del är vetenskapliga artiklar utifrån naturvetenskapligt forskningssätt.
Som har genomförts inom healing och komplementära behandlingsmetoder.

 

Effekter av spirituell healing för kvinnor som genomgår långvarig hormonbehandling för bröstcancer: en kvalitativ undersökning.
J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):211-6. doi: 10.1089/acm.2012.0091. Epub 2012 Sep 28.
Barlow F1, Walker J, Lewith G.
Author information

Clin J Pain. 1994 dec, 10 (4): 296-302.
Effekt av andlig healing på kronisk idiopatisk smärta: en medicinsk och psykologisk studie.
Sundblom DM1, Haikonen S, Niemi-Pynttäri J, Tigerstedt I.
FÖRFATTARINFORMATION
Abstrakt
MÅL:
Att studera under en period av ett och ett halvt år effekten av andlig healing på patienter med idiopatisk smärtsyndrom med hjälp av flera psykologiska och medicinska parametrar.
DESIGN:
Randomiserad klinisk studie.
MILJÖ:
Psykologklinik.
PATIENTER:
Tjugofyra patienter med idiopatisk kronisk smärta som hade gått igenom en psykologisk intervju med förbehandling, tilldelades slumpmässigt för att få andlig healing eller ingen aktiv behandling.
HUVUDSÄTTNINGS ÅTGÄRDER:
Medicinsk intervju (Visual Analog Scale and Pain Clinic Investigation Formula); International Association for Study of Pain (IASP) Data Base Outline; psykologisk intervju (Hopkins Symptom Checklist, Middlesex Hospital Questionnaire, Becks Depression Inventory, Coping Strategy Questionnaire, Health Locus of Control skala). Patienterna utvärderades vid baslinjen och vid 2 veckor efterbehandling. Slutlig bedömning vid 1 års efterbehandling gjordes med en modifierad form av IASP Data Base Outline.
RESULTAT:
Det var en mindre minskning av analgetiskt läkemedelsintag och en förbättring av sömnmönstren hos patienter behandlade av läkaren. I allmänhet förblev kliniska variabler oförändrade. Attityderna mot andlig helande förbättras. Det var en minskning av känslan av hopplöshet (p <0,05) och ett ökat acceptans av psykologiska faktorer som orsaker till smärta (p <0,05). Andra poäng av de psykologiska testerna påverkades inte av läkning. Hälften (n = 6) av de behandlade patienterna ansåg att andlig helande gav dem lite lättnad.
SLUTSATS:
Andlig healing framstår harmlöst och var subjektivt hjälpande för vissa patienter som lider av idiopatisk kronisk smärtsyndrom.

Clin J Pain. 1994 Dec;10(4):296-302.
Effect of spiritual healing on chronic idiopathic pain: a medical and psychological study.
Sundblom DM1, Haikonen S, Niemi-Pynttäri J, Tigerstedt I.
Author information
Abstract
OBJECTIVE:
To study over a period of one and a half years the effect of spiritual healing on patients with idiopathic pain syndrome using several psychological and medical parameters.
DESIGN:
Randomized clinical trial.
SETTING:
Outpatient pain clinic.
PATIENTS:
Twenty-four patients with idiopathic chronic pain who had passed a pretreatment psychological interview were allocated randomly to receive spiritual healing or no active treatment.
MAIN OUTCOME MEASURES:
Medical interview (Visual Analog Scale and Pain Clinic Investigation Formula); International Association for the Study of Pain (IASP) Data Base Outline; psychological interview (Hopkin's Symptom Checklist, Middlesex Hospital Questionnaire, Beck's Depression Inventory, Coping Strategy Questionnaire, Health Locus of Control scale). Patients were evaluated at baseline and at 2 weeks posttreatment. Final assessment at 1 year posttreatment was done with a modified form of IASP Data Base Outline.
RESULTS:
There was a minor decrease in analgesic drug intake and an improvement in sleep patterns in patients treated by the healer. Generally, clinical variables remained unchanged. Attitudes toward spiritual healing improved. There was a decrease in the feeling of hopelessness (p < 0.05) and an increased acceptance of psychological factors as reasons for pain (p < 0.05). Other scores of the psychological tests were unaffected by the healing. However, half (n = 6) of the treated patients felt that spiritual healing gave them some relief.
CONCLUSION:
Spiritual healing appears harmless and was subjectively helpful to some patients suffering from idiopathic chronic pain syndrome.