top of page
Blommor och tranparency

Artikel om effekter av healing 

Upplevda resultat av andlig helande: Resultat från en prospektiv fallserie. 2019
Teut M1, Besch F2, Witt CM2, Stöckigt B2.
FÖRFATTARINFORMATION
Institutet för socialmedicin, epidemiologi och hälsoekonomi, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Tyskland, michael.teut@charite.de.
Institutet för socialmedicin, epidemiologi och hälsoekonomi, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Tyskland.
BAKGRUND:
Syftet med denna pilotstudie var att observera upplevda resultat av andlig helande i Tyskland.
PATIENTER OCH METODER:
I denna framtida fallstudie genomförde vi kvalitativa intervjuer med klienter och healers om upplevda resultat av andliga helande behandlingar. En riktad kvalitativ innehållsanalys användes. Dessutom använde vi frågeformulär (WHOQOL-BREF, General Self Efficacy Scale, Sense of Coherence 13, SpREUK-15, intensitet av klagomål i visuell analog skala) vid baslinjen och efter vecka 1, månad 2 och månad 6 som analyserades beskrivande .
RESULTAT:
Sju healers och 7 klienter deltog, 42 intervjuer analyserades. I intervjuerna beskrev klienterna positiva kroppsupplevelser, större avslappning och välbefinnande som kortsiktiga effekter av helande behandlingar. Upplevda effekter på längre sikt var relaterade till att göra betydande förändringar i livet, skapa nya betydelser, aktivera resurser och förbättra sociala relationer. Patienter i smärta beskrev en minskning av smärtintensiteten. I frågeformulärerna rapporterade klienterna förbättringar i livskvalitet och själveffektivitet, i mindre utsträckning förbättringar av intensiteten av klagomål och känsla av sammanhållning.
SLUTSATS:
Resultaten från denna pilotstudie kan vara användbara för att välja resultat av framtida prospektiva studier med ett större prov: kvalitativa bedömningar i kombination med globala och breda kvantitativa resultat såsom livskvalitet, själveffektivitet och intensitet av klagomål kan tillämpas.
© 2019 S. Karger AG, Basel.

Perceived Outcomes of Spiritual Healing: Results from a Prospective Case Series.
Teut M1, Besch F2, Witt CM2, Stöckigt B2.
Author information
1
Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, michael.teut@charite.de.
2
Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany.

BACKGROUND:
The aims of this pilot study were to observe perceived outcomes of spiritual healing in Germany.
PATIENTS AND METHODS:
In this prospective case study, we performed qualitative interviews with clients and healers about perceived outcomes of spiritual healing treatments. A directed qualitative content analysis was used. In addition, we applied questionnaires (WHOQOL-BREF, General Self-Efficacy Scale, Sense of Coherence 13, SpREUK-15, intensity of complaints on visual analogue scale) at baseline and after week 1, month 2 and month 6 which were analysed descriptively.
RESULTS:
Seven healers and 7 clients participated, 42 interviews were analysed. In the interviews, the clients described positive body sensations, greater relaxation and well-being as short-term effects of healing treatments. Perceived longer-term effects were related to making significant life changes, creating new meanings, activating resources and improving social relationships. Patients in pain described a reduction of pain intensity. In the questionnaires, the clients reported improvements in quality of life and self-efficacy, to a smaller extent improvements of intensity of complaints and sense of coherence.
CONCLUSION:
The results from this pilot study could be useful to choose outcomes of future prospective studies with a larger sample: qualitative assessments combined with global and broad quantitative outcomes such as quality of life, self-efficacy and intensity of complaints could be applied.
© 2019 S. Karger AG, Basel.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page